HUẤN LUYỆN AN TOÀN , VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN , VỆ SINH LAO ĐỘNG

NHÓM 1 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

NHÓM 1 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

19/11/2021

Nhóm 1 – Huấn luyện an toàn cho người làm công tác quản lý theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

NHÓM 2 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ AN TOÀN

NHÓM 2 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ AN TOÀN

19/11/2021

Nhóm 2 – Huấn luyện an toàn cho người làm công tác an toàn theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và 140/2018/NĐ-CP

NHÓM 3 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT

NHÓM 3 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT

19/11/2021

Nhóm 3 – Huấn luyện an toàn cho người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, 140/2018/NĐ-CP

NHÓM 4 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH CHUNG

NHÓM 4 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH CHUNG

19/11/2021

Nhóm 4 – Huấn luyện an toàn vệ sinh chung theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, 140/2018/NĐ-CP

NHÓM 5 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ Y TẾ

NHÓM 5 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ Y TẾ

19/11/2021

Nhóm 5 – Huấn luyện an toàn cho cán bộ y tế theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, 140/2018/NĐ-CP

NHÓM 6 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

NHÓM 6 - HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

19/11/2021

Nhóm 6 – Huấn luyện an toàn vệ sinh viên theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, 140/2018/NĐ-CP
Zalo
Hotline